Finanse

 • Porównawcza analiza pionowa i pozioma sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) w uzgodnionym okresie.
 • Analiza wskaźnikowa przy użyciu 48 wskaźników analitycznych i syntetycznych, w tym wskaźników:
  • stanowiących system wczesnego ostrzegania,
  • kreacji wzrostu majątku,
  • dyskryminacji,
  • ryzyka upadku firmy.

Struktura organizacyjna

 • Więzi organizacyjne służbowe i funkcjonalne:
  • zbadanie szybkości przepływu i kompletności procedur i poleceń służbowych,
  • stwierdzenie stopnia samodzielności i zależności podwładnego od przełożonego,
  • uzyskanie informacji zwrotnej o realizacji nałożonych na podwładnego określonych zadań,
  • dokonanie oceny priorytetów oraz kolejności wykonywania zadań przez podwładnych,
  • uzyskanie informacji od przełożonego o jego ocenie realizacji wytycznych,
  • dokonanie oceny racjonalności działań nie objętych decyzjami przełożonego,
  • zbadanie stopnia wzajemnej pomocy i współpracy wśród podwładnych.
 • System komunikacji i informacji, w tym istniejący obieg dokumentów:
  • sprawdzenie realizacji wcześniej podjętych decyzji,
  • zbadanie konsekwencji i koordynacji działań,
  • zbadanie możliwości obniżki kosztów przez redukcję zbędnych działań,
  • stwierdzenie stopnia zaangażowania pracowników przy konkretnych działaniach,
  • zaproponowanie ewentualnych, korekt efektywności działań,
  • uzyskanie informacji o możliwości rozwiązania problemów,
  • zbadanie systemu pod kątem stopnia sformalizowania.
 • Stan struktury organizacyjnej dotyczącej dokumentacji zatrudnienia na podstawie uzgodnionej próby przeznaczonej do badania:
  • zbadanie możliwości racjonalizacji aktualnej obsady pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy,
  • sprawdzenie i skorygowanie zakresów czynności poszczególnych stanowisk pracy w kontekście faktycznie i/lub docelowo wykonywanych czynności.

Zasoby ludzkie

 • Potencjał pracy firmy:
  • wydajność pracy w podziale na działy lub osoby w przeliczeniu na złotówki,
  • koszt pracy w podziale na koszt całkowity, stały, zmienny, jednostkowy,
  • relacja między kosztem pracy, a poziomem zatrudnienia,
  • rentowność pracy.
 • Zatrudnienie w firmie:
  • analiza struktury organizacyjnej – zbiór stosunków zachodzących między elementami całości
   • formalizacja,
   • rozpiętość,
   • podział pracy,
   • podporządkowanie,
  • rozmiar zatrudnienia,
  • rotacja pracowników,
  • struktura i dynamika zatrudnienia,
  • analiza dokumentów kadrowych pod kątem wymogów Kodeksu Pracy oraz ich aktualności.
 • Liczba zatrudnionych w zależności od zakresu zadań.
 • Racjonalność podziału pracy i obowiązków przydzielonych pracownikom.
 • Porównanie wykonywanych czynności na poszczególnych stanowiskach pracy w różnych komórkach organizacyjnych.
 • Stopień zaangażowania poszczególnych pracowników w komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.
 • Badanie wydajności pracy metodą wartościową w skali placówki oraz w podziale na poszczególne piony i oddziały.
 • Wynagrodzenia jako koszt pracy w podziale na koszty całkowite, jednostkowe, zmienne i stałe.
 • Relacja między kosztem pracy, a poziomem zatrudnienia.
 • Wykorzystanie czasu pracy z uwzględnieniem, normatywnego czasu pracy, nadgodzin, absencji chorobowej oraz innych czynników wpływających na wielkość czasu stanowiącego koszt dla pracodawcy.

Marketing

 • Analiza konkurencji i infrastruktury służby zdrowia w rejonie działania Szpitala.
 • Wskaźniki demograficzne i epidemiologiczne dla regionu.

Zapytaj nas o możliwość nawiązania współpracy:
zadzwoń (61 833 33 92) lub napisz do nas (formularz)!