W ramach usprawnienia organizacji Uczelni proponujemy zbadanie struktury organizacyjnej i jej elementów, takich jak:

 1. Więzi organizacyjne, służbowe i funkcjonalne – w celu:
  • zbadania szybkości przepływu i kompletności procedur i poleceń służbowych,
  • stwierdzenia stopnia samodzielności i zależności podwładnego od przełożonego,
  • uzyskania informacji zwrotnej o realizacji nałożonych na podwładnego określonych zadań,
  • dokonania oceny priorytetów oraz kolejności wykonywania zadań przez podwładnych,
  • uzyskania informacji od przełożonego o jego ocenie realizacji wytycznych,
  • oceny racjonalności działań nie objętych decyzjami przełożonego,
  • zbadania stopnia wzajemnej pomocy i współpracy wśród podwładnych.
 2. System komunikacji i informacji w tym istniejący obieg dokumentów – w celu:
  • sprawdzenia realizacji wcześniej podjętych decyzji,
  • zbadania konsekwencji i koordynacji działań,
  • zbadania możliwości obniżki kosztów przez redukcję zbędnych działań,
  • stwierdzenia stopnia zaangażowania pracowników przy konkretnych działaniach,
  • zaproponowania ewentualnych korekt efektywności działań,
  • uzyskania informacji o możliwości rozwiązania problemów,
  • zbadania systemu pod kątem stopnia sformalizowania.
 3. Stan struktury organizacyjnej dotyczącej dokumentacji zatrudnienia na podstawie uzgodnionej próby przeznaczonej do badania – w celu:
  • zbadania możliwości racjonalizacji aktualnej obsady pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy,
  • sprawdzenia i skorygowania zakresów czynności poszczególnych stanowisk pracy w kontekście faktycznie i/lub docelowo wykonywanych czynności.
 4. Zasoby ludzkie w kontekście:
  • liczby zatrudnionych w zależności od zakresu zadań,
  • racjonalności podziału pracy i obowiązków przydzielonych pracownikom,
  • niezbędnej złożoności struktury organizacyjnej czyli porównania wykonywanych czynności na poszczególnych stanowiskach pracy w różnych komórkach organizacyjnych,
  • stopnia zaangażowania poszczególnych pracowników w komunikację wewnętrzną i zewnętrzną,
  • badania wydajności pracy metodą wartościową w skali uczelni oraz w podziale na poszczególne piony i działy,
  • wynagrodzeń jako kosztu pracy w podziale na koszty całkowite, jednostkowe, zmienne i stałe,
  • relacji między kosztem pracy, a poziomem zatrudnienia,
  • wykorzystania czasu pracy z uwzględnieniem normatywnego czasu pracy, nadgodzin, absencji chorobowej oraz innych czynników wpływających na wielkość czasu stanowiącego koszt dla pracodawcy.

Utrzymywanie określonego poziomu kosztów na skutek przeprowadzenia wymienionych powyżej działań pozwoli zwiększyć wydajność posiadanych i zweryfikowanych zasobów przez dostosowanie ich do istniejących warunków. Zapewni to bezpieczeństwo dla ciągłości realizacji zadań oraz ułatwi pełne wykorzystanie zweryfikowanych zasobów.