Dział Doradztwa Ekonomicznego od 1992 roku pomaga Zarządom firm w skutecznym i racjonalnym zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Przygotowujemy opracowania, analizy, projekty oraz programy, które pozwalają:

 • zdiagnozować aktualną sytuację finansowo-ekonomiczną firmy,
 • wytyczyć strategiczne kierunki działania,
 • określić metody i sposoby ich realizacji.

Analiza stanu przedsiębiorstwa

 • analiza organizacji,
 • analiza marketingowa,
 • analiza prawna,
 • analiza ekonomiczno-finansowa,
 • analiza rachunku zysków i strat, bilansu oraz przepływów środków pieniężnych,
 • prognozowanie rachunku zysków i strat, bilansu oraz przepływu środków pieniężnych,
 • ocena ekonomicznej efektywności i ryzyka finansowego przedsięwzięć itp.,
 • wycena przedsiębiorstwa.

Działania restrukturyzacyjne

 • diagnozowanie przyczyn niewydolności organizacyjnej, rynkowej lub finansowej.

Przekształcenia własnościowe

 • projekty prywatyzacyjne wraz z przygotowaniem wymaganych dokumentów,
 • analiza prawna związana z prywatyzacją i komercjalizacją przedsiębiorstw.

Analiza zatrudnienia

 • audyt polityki kadrowej (raporty i zestawienia ilościowe i jakościowe),
 • analiza wydajności pracy, kosztów pracy, czasu pracy.