Poniżej mogą się Państwo zapoznać z naszą kompleksową ofertą kadrową oraz rozliczeń pracowniczych.

Prowadzenie spraw kadrowych

 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z procedurą zatrudniania i zwalniania pracowników (umowy, aneksy, wypowiedzenia, świadectwa pracy),
 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło),
 • sporządzanie zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników,
 • rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych),
 • rozliczanie urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • tworzenie i bieżąca aktualizacja oraz archiwizacja baz danych pracowników,
 • rozliczanie czasu pracy pracowników z uwzględnieniem godzin nadliczbowych, godzin pracy w porze nocnej, pracy w ciągu dni wolnych i w święta, wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy,
 • przygotowywanie danych dla działu księgowości,
 • prowadzenie ewidencji i kontrola aktualności obowiązkowych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń z zakresu BHP i PPoż.,
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych,
 • opracowywanie opisów stanowisk (karty stanowiska pracy),
 • sporządzanie formularzy i druków według zapotrzebowania Pracodawcy.

Pro Progress świadczy także usługi z zakresu Doradztwa Personalnego, z którego ofertą można zapoznać się tutaj.