Oferujemy Państwu szeroki zakres usług związanych z gospodarką magazynową.

Opracowanie instrukcji o gospodarce magazynowej

Kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z prowadzeniem ewidencji magazynowej z uwzględnieniem struktury organizacyjnej firmy oraz odpowiedzialności materialnej pracowników. Integralną częścią opracowania jest schemat obiegu dokumentów związanych z gospodarką magazynową.

Inwentaryzacja materiałów, towarów i wyrobów gotowych

Spis z natury wraz z pełnym rozliczeniem księgowym. Ustalenie różnic inwentaryzacyjnych w formie zestawienia niedoborów i nadwyżek oraz pobranie wstępnych wyjaśnień od osób materialnie odpowiedzialnych, dotyczących przyczyn powstania różnic. W zależności od stopnia zaawansowania informatycznego jednostki, stosujemy różne rodzaje dokumentacji inwentaryzacyjnej. Wykorzystujemy moduły inwentaryzacyjne współpracujące z komputerową ewidencją księgową lub stosujemy tradycyjną dokumentację spisu i rozliczeń księgowych.

Analiza gospodarki magazynowej

Analiza przydatności zapasów w rozbiciu na poszczególne grupy lub indeksy materiałowe na podstawie rzeczywistej rotacji zapasów w badanym okresie. Analiza stosowanej dokumentacji magazynowej pod kątem poprawności jej obiegu pomiędzy poszczególnymi działami jednostki oraz przestrzegania formalnych wymogów związanych z ich wypełnianiem (kompletność podpisów, czytelność zapisu itp.).